Category Archives: บทความ

แนวทางการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมด้วยเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์

จากการศึกษาที่ผ่านมาการนำ MSCs มาใช้รักษาผู้ป่วยเกิดขึ้น…

โรคที่รักษาได้ด้วยการใช้สเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือ

สเต็มเซลล์จากรกและสายสะดือ เป็นสเต็มเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง…